strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Nasze realizacje

Realizacje

 

lista wybranych realizacji


Lista wybranych realizacji

 • Produkcja i montaż okien i drzwi PCV i Aluminium - Carmin ul. Budowlana w Lublinie
  zobacz zdjęcia z realizacji »

 • Produkcja i montaż okien i drzwi PCV i Aluminium - Konsbud ul. Grabskiego w Lublinie
  zobacz zdjęcia z realizacji »
   
 • Produkcja i montaż okien i drzwi PCV i Aluminium - Innerga ul.Budowlana w Lublinie
  zobacz zdjęcia z realizacji »

 • Produkcja i montaż okien i drzwi PCV i Aluminium - Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych
  zobacz zdjęcia z realizacji »

 • Produkcja i montaż okien i drzwi PCV i Aluminium - Zespół Szkół Transportowych
  zobacz zdjęcia z realizacji »

 • Produkcja i montaż okien i drzwi PCV i Aluminium - Limbex ul. Nowy Świat w Lublinie
  zobacz zdjęcia z realizacji »

 • Produkcja i montaż okien i drzwi PCV i Aluminium - dla Uren NOVABERRY Sp. z o.o.

 •  Produkcja okien i drzwi PCV i Aluminium w gimnazjum i przedszkolu w Żyrzynie
  dla PRB TERMOCHEM Sp. z o.o.

 • Pro­duk­cja okien i drzwi PCV w budyn­kach miesz­kal­nych, wie­lo­ro­dzin­nych na osie­dlu
  Poręba w Lubli­nie dla PPH ORION.

  

 • Pro­duk­cja i mon­taż okien i drzwi PCV w budynku Urzędu Gminy i budynku Poli­cji
  w Nie­drzwicy Dużej przy ul. Lubel­skiej 30 dla PUH ADABUD

 • Pro­duk­cja i mon­taż okien PCV i drzwi Alu­mi­nio­wych w budyn­kach miesz­kal­nych
  i wie­lo­ro­dzin­nych w Puła­wach przy ul. Cegla­nej i Sosno­wej dla LPB Sp. z o. o.

 • Pro­duk­cja i mon­taż okien i drzwi PCV do budyn­ków miesz­kal­nych, wie­lo­ro­dzin­nych
  na ul. Pogod­nej w Lubli­nie dla Przed­się­bior­stwa Budow­la­nego KONSBUD.

 • Pro­duk­cja i mon­taż okien i drzwi PCV i Alu­mi­nium w budyn­kach miesz­kal­nych, wie­lo­ro­dzin­nych w War­sza­wie, osie­dle Herol­dów – kon­ty­nu­acja dla LPB Sp. z o. o.

 • Pro­duk­cja i mon­taż okien i drzwi PCV i Alu­mi­nium w budyn­kach miesz­kal­nych, wie­lo­ro­dzin­nych w War­sza­wie, osie­dle Herol­dów – kon­ty­nu­acja dla LPB Sp. z o. o.

 • Pro­duk­cja i mon­taż okien PCV w Gim­na­zjum nr 9 przy ul. Lipo­wej 25 w Lubli­nie.

 • Pro­duk­cja i mon­taż okien PCV i drzwi Alu­mi­nio­wych w budynku biu­rowym
  przy ul. Inży­nier­skiej w Lubli­nie dla POLIMEX-MOSTOSTAL S A.

 • Pro­duk­cja i mon­taż okien i drzwi w budyn­kach miesz­kal­nych, wie­lo­ro­dzin­nych
  przy ul. Wyżyn­nej w Lubli­nie dla LIMBEX Sp. z o. o.

 • Pro­duk­cja okien, witryn i drzwi zewnę­trzych PCV do 193 domów w Holan­dii
  dla F. KRĘC – mon­taż w Holan­dii.

 • Pro­duk­cja okien i drzwi PCV i Alu­mi­nium w budyn­kach usłu­go­wych i uży­tecz­no­ści
  publicz­nej w Sien­nicy Nadol­nej, Sien­nicy Róża­nej, Sero­komli i Świd­niku
  dla POLEKSBUD-TRADE Sp. z o. o.

 • Pro­duk­cja i mon­taż okien w budyn­kach miesz­kal­nych, wie­lo­ro­dzin­nych w War­sza­wie,
  osie­dle Herol­dów dla LPB Sp. z o. o.

 • Pro­duk­cja i mon­taż sto­larki okien­nej na klat­kach scho­do­wych dla SM DOM, Lublin.

 • Pro­duk­cja okien, witryn i drzwi zewnętrz­nych dla F. KOMANDOR LUBLIN, Holan­dia.

 • Pro­duk­cja i mon­taż sto­larki okien­nej dla Urzędu Gminy Woj­cie­chów.

 • Pro­duk­cja i mon­taż sto­larki okien­nej w budynku pralni, Lublin ul. Zem­bo­rzycka 114 a,
  dla Miej­skiego Przed­się­bior­stwa Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji.

 • Pro­duk­cja i mon­taż sto­larki okien­nej na klat­kach scho­do­wych dla ZUW AD-BUD, Lublin.

 • Pro­duk­cja i mon­taż sto­larki okien­nej dla Zespołu Szkół Budow­la­nych
  ul. Sło­wi­cza w Lubli­nie.

 • Wymiana okien w budyn­kach miesz­kal­nych dla S M. w Opolu Lubel­skim.

 • Mon­taż okien w budynku Szkoły i sali gim­na­stycz­nej w Hru­bie­szo­wie dla firmy Wie­pol.
  Fabryka Łożysk Tocz­nych Kra­śnik – wymiana okien w halach prze­my­sło­wych.

 • LPB Sp. z o. o. mon­taż okien na budynku miesz­kal­nym w Turce ul. Jesio­nowa.

 • Wymiana okien w budyn­kach miesz­kal­nych dla S M. w Opolu Lubel­skim.

 • Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Psz­cze­lar­skich w Psz­cze­lej Woli
  dla firmy Kons­bud.

 • Hotel w kom­plek­sie pała­co­wym w Bara­no­wie San­do­mier­skim dla firmy Kons­bud.

 • Wschodni Bank Cukrow­nic­twa – oddziały banku, Lublin ul. Krucz­kow­skiego,
  ul. Okrzei, ul. Dulęby.

 • Cze­sław Fran­kow­ski Export – Import – budy­nek biu­rowy, Lublin ul. Krze­mionki.

 • Lubel­skie Przed­się­bior­stwo Robót Inży­nie­ryj­nych Sp. z o. o. – biu­ro­wiec,
  Lublin ul. Zem­bo­rzycka 53

 • Ele­kro­mex – biu­ro­wiec, Lublin ul. Długa 5.