strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Oferta

Oferta

 

zapraszamy do zapoznania
się z naszą ofertą

     
Usługi budowlano-montażowe

 

Usługi budowlano-montażowe

 

O zado­wo­le­niu z okna decy­duje rów­nież fachowy mon­taż.

Nasza firma posiada wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, posia­da­ją­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych, przy­czy­niają się do naszego wspól­nego suk­cesu.

Cie­pły mon­taż

Dostar­czamy Pań­stwu okna o coraz lep­szych para­me­trach tech­nicz­nych, róż­nych funk­cjach i kształ­cie i nie powin­ni­śmy zapo­mi­nać, że w dzie­dzi­nie mon­tażu rów­nież nastę­puje roz­wój tech­no­lo­giczny.

Wszy­scy wiemy jak ważne jest poprawne uszczel­nie­nie złą­cza pomię­dzy murem, a oknem. Nie wystar­czy jedy­nie wypeł­nić złą­cze pianką poli­ure­ta­nową, ponie­waż spo­wo­duje to wiele pro­ble­mów w przy­szło­ści.

Aby zapew­nić ochronę przed powsta­niem ple­śni oraz odpo­wied­nie wła­ści­wo­ści cieplne złą­cza, zale­camy uży­cie sys­temu tzw. cie­płego mon­tażu np. ILLBRUCK i3.

Styk okna i muru wypeł­niony stan­dar­dowo pianką poli­ure­ta­nową należy uszczel­nić taśmą lub folią parosz­czelną od strony wnę­trza domu i taśmą lub folią paro­prze­pusz­czalną po stro­nie zewnętrz­nej, zgod­nie z zasadą: szczel­niej od środka, niż na zewnątrz. Daje mam to trwałą, szczelną, nie roz­war­stwia­jącą się, nie pochła­nia­jącą wil­goci, ela­styczną izo­la­cję.

Dodat­kowo nasze ekipy mon­tażowe spe­cja­li­zują się:

 

  • mon­taż para­pe­tów wewnętrz­nych i zewnętrz­nych,
  • obróbki tyn­kar­skie,
  • mon­taż rolet zewnętrz­nych,
  • mon­taż kon­struk­cji alu­mi­nio­wych (drzwi, fasady),
  • obsługa klien­tów indy­wi­du­al­nych (miesz­ka­nia, domki jed­no­ro­dzinne),
  • obsługa dużych budów (budynki wie­lo­ro­dzinne, obiekty prze­my­słowe),
  • mon­taż dodat­ko­wych akce­so­riów okien­nych (nawiew­niki, siłow­niki, otwie­ra­cze).
 
 
   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »