strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Oferta

Oferta

 

zapraszamy do zapoznania
się z naszą ofertą

     
Stolarka Przeciwpożarowa

 

Stolarka przeciwpożarowa

 

Dostar­czamy sto­larkę prze­ciw­po­ża­rową w sys­te­mie ALUFIRE, która posiada Apro­bate Tech­ni­czą ITB AT-15-6520/2010.

Dostar­czana przez nas sto­larka prze­ciw­po­ża­rowa sto­so­wana jest w budow­nic­twie miesz­ka­nio­wym, uży­tecz­no­ści publicz­nej, pro­duk­cyj­nym i usłu­go­wym, w obiek­tach służby zdro­wia, oświa­towo – wycho­waw­czych, przed­szko­lach oraz zakła­dach pro­du­ku­ją­cych żyw­ność.

W naszej ofer­cie posia­damy drzwi jedno i dwu­skrzy­dłowe, ścianki stałe, okna roz­wierno-uchylne oraz połą­cze­nie ele­men­tów otwie­ra­nych ze ścian­kami sta­łymi w róż­nej kon­fi­gu­ra­cji i w róż­nych kla­sach odpor­no­ści ognio­wej EI15, EI30, EI45, EI60, EI120 oraz w kla­sie ognio­wej z funk­cją dymosz­czelną.

Wszyst­kie obiekty budow­lane, zarówno nowo budo­wane, jak i te ist­nie­jące, pod­le­gają prze­pi­som ochrony prze­ciw­po­ża­ro­wej. Pod­sta­wo­wym aktem praw­nym okre­śla­ją­cym wyma­ga­nia sta­wiane budyn­kom jest Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Infra­struk­tury z dn. 12 kwiet­nia 2002 roku w spra­wie warun­ków tech­nicz­nych, jakim powinny odpo­wia­dać budynki i ich usy­tu­owa­nie (Dz.U.nr 75, poz. 690).

Roz­po­rzą­dze­nie to okre­śla sze­ro­kość biegu klatki scho­do­wej, kory­ta­rzy, wyjść ewa­ku­acyj­nych oraz dłu­gość dojść i przejść. Aby speł­nić wyma­ga­nia prawne, sto­suje się m.in. sto­larkę prze­ciw­po­ża­rową, którą możemy Pań­stwu dostar­czyć i zamon­to­wać.

Głów­nymi funk­cjami ścian osło­no­wych
w warun­kach pożaru są:

 

  • ogra­ni­cze­nie roz­prze­strze­nia­nia się ognia i dymu w budynku,
  • ogra­ni­cze­nie roz­prze­strze­nia­nia się pożaru na obiekty sąsied­nie,
  • moż­li­wość ewa­ku­acji użyt­kow­ni­ków,
  • zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa eki­pom ratow­ni­czym. 
 
 
   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »