strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Okna PCV

Oferta

 

okna PCV

     
Poznaj system Brügmann

 

System profili okiennych Brügmann

 

Pro­du­ku­jemy okna i drzwi w nie­miec­kim sys­te­mie Brüg­mann. Istotną cechą wyróż­nia­jącą ten pro­fil od pro­fili kon­ku­ren­cji jest jego sze­ro­kość zabu­dowy, aż 73 mm dla pro­fili pię­cio­ko­mo­ro­wych z sys­temu Brüg­mann AD i 92 mm dla pro­fili sys­temu blu­eEvo­lu­tion Sala­man­der – sys­tem pro­fili ener­go­osz­częd­nych dla domów pasyw­nych.

 

 

Poznaj wybrane systemy Brügmann:

 

Brügmann BlueEvolution

bluEvoliution Salamander 
okna energooszczędne do domów pasywnych


Systemy okienne ener­go­osz­czędne dla domów pasyw­nych – sys­tem blu­Evo­lu­tion. Połą­cze­nie pro­fili blu­Evo­lu­tion i okuć acti­vPi­lot two­rzą nową gene­ra­cję naj­wyż­szej klasy okien. Opty­malna 6 komo­rowa kon­struk­cja pro­fili oraz 92 mm głę­bo­kość mon­tażu zabu­dowy, dają wysoką izo­la­cję ter­miczną i w efek­cie naj­wyż­szą efek­tyw­ność ener­ge­tyczną. Blu­Evo­lu­tion to połą­cze­nie inno­wa­cyj­nej tech­niki i kon­wen­cjo­nal­nej tech­no­lo­gii. Niskie pro­file ramy i skrzy­dła, umoż­li­wiają lep­sze doświe­tle­nie pomiesz­czeń. Co warte pod­kre­śle­nia, blu­Evo­lu­tion cha­rak­te­ry­zuje, nie­spo­ty­kany na rynku, inten­sywny, błysz­czący biały kolor. Okna w tym sys­temie dostępne są rów­nież w sze­ro­kiej pale­cie kolo­rów gład­kich oraz drew­no­po­dob­nych (w tym drewna szla­chet­nego) zarówno w okle­inach jed­no­stron­nych jak i dwu­stron­nych.


Zalety sys­temu blu­Evo­lu­tion Sala­man­der:

  • ele­gan­cja – sub­telne kształty,
  • róż­no­rod­ność – dwa rodzaje skrzy­deł:
  • zaokrą­glone – pół­zli­co­wane i kla­syczne – pła­skie,
  • oszczęd­ność – dużo lep­sza izo­la­cja ter­miczna, w związku z zasto­so­wa­niem nowo­cze­snych zesta­wów szyb o gru­bo­ści 60 mm,
  • sta­bil­ność – wyni­ka­jąca z sze­ro­kich komór i dużych wzmoc­nień,
  • szczel­ność – osią­gana dzięki zasto­so­wa­niu potrój­nego sys­temu uszczel­nień – dwie uszczelki opo­rowe i jedna środ­kowa,
  • jakość – pro­file w kla­sie A. 
 

 

 

Brügmann AD

Brügmann AD


System pro­fili Brüg­mann AD to kla­syczny i ele­gancki wygląd, który spro­sta wyma­ga­niom każ­dego użyt­kow­nika okien, cenią­cego sobie jakość i nie­za­wod­ność. System pię­cio­ko­mo­rowy, o sze­ro­ko­ści zabu­dowy 73 mm, gru­bość ścia­nek zewnętrz­nych > 2,8 mm (klasa A) wraz z dwoma uszczel­kami, zapo­bie­gają powsta­wa­niu most­ków ciepl­nych, a tym samym wpły­wają na wyraźną reduk­cję kosz­tów ener­gii.

 

 

 

Brügmann AD Arte

Brügmann AD Arte
- ze skrzydłem zaokrąglonym, półzlicowanym


Zaokrą­glony pro­fil skrzy­dła okien­nego wygląda bar­dzo ele­gancko, a jed­no­cze­śnie łączy w sobie naj­wyż­szą jakość nowo­cze­snych roz­wią­zań dla okien PCV. System pię­cio­ko­mo­rowy, o sze­ro­ko­ści zabu­dowy 73 mm, gru­bość ścia­nek zewnętrz­nych > 2,8 mm (klasa A) powo­duje wysoką izo­la­cyj­ność cieplną i aku­styczną, przez co wyraź­nie obniża koszty ener­gii oraz zapew­nia naj­wyż­szy kom­fort miesz­ka­nia.

 

Pro­file AD Arte umoż­li­wiają two­rze­nie cie­ka­wych i atrak­cyj­nych wizu­al­nie pro­jek­tów kon­struk­cyj­nych okien i drzwi.

 

  

 

Brügmann AD EcoLine

Brügmann AD EcoLine


System Brüg­mann AD Termo daje moż­li­wość zasto­so­wa­nia w stan­dar­dzie zesta­wów szyb zespo­lo­nych o sze­ro­ko­ści 44 mm i współ­czyn­niku izo­la­cyj­no­ści ter­micz­nej
U= 0,5W/m2K.

Wie­lo­ko­mo­rowa kon­struk­cja pro­fili PVC oraz odpo­wied­nio dobrane wzmoc­nie­nia, pozwa­lają uzy­skać jeden z naj­niż­szych na rynku współ­czyn­ni­ków ter­micz­nych. Dla­tego też, możemy mówić o ter­mo­re­wo­lu­cji w stan­dar­do­wej cenie.

System pię­cio­ko­mo­rowy, o sze­ro­ko­ści zabu­dowy 73 mm, gru­bość ścia­nek zewnętrz­nych > 2,5 mm (klasa B)

 

 

 

Brügmann AD SunLine

Brügmann AD SunLine


System ten, dzięki spe­cjal­nie zbu­do­wa­nej ramie, pozwala na pro­duk­cję okien bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia sta­lo­wych wzmoc­nień, dzięki czemu pozwala osią­gnąć lep­sze wyniki w zakre­sie izo­la­cyj­no­ści ter­micz­nej. Jest to sys­tem pię­cio­ko­mo­rowy 5K, o sze­ro­ko­ści zabu­dowy 73 mm, gru­bość ścia­nek zewnętrz­nych > 2,5 mm (klasa B), rama sied­mio­ko­mo­rowa 7K, bez­wzmoc­nie­niowa – nie trzeba sto­so­wać wzmoc­nień sta­lo­wych, skrzy­dło pół­zli­co­wane Brüg­mann AD Arte 6K.

 
   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »