strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Okna PCV

Oferta

 

okna PCV

     
Poznaj system Aluplast

 

System profili okiennych Aluplast

 

Pro­du­ku­jemy okna i drzwi w nie­miec­kim sys­te­mie Alu­plast. System Alu­plast – IDEAL to nowa gene­ra­cja pro­fili, które łączą w sobie nowo­cze­sność i wysoką jakość wyko­na­nia w połą­cze­niu z kom­for­tem miesz­ka­nia. Alu­plast cechuje duże bogac­two roz­wią­zań sys­te­mo­wych, które daje nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści kre­owa­nia okien, zarówno do wnętrz nowo­cze­snych jak i tra­dy­cyj­nych. Róż­nego typu listwy przy­szy­bowe pozwa­lają na dodat­kową sty­li­za­cję okna i dopa­so­wa­nie do cha­rak­teru wnę­trza. W przy­padku reno­wa­cji pomiesz­czeń, szcze­gól­nie gdy nie ma moż­li­wo­ści powięk­sze­nia otworu okien­nego, istotną zaletą sys­temu IDEAL jest obni­żona wyso­kość ramy i skrzy­dła, co zwięk­sza powierzch­nię prze­szkle­nia i pozwala lepiej doświe­tlić pomiesz­cze­nie. We wszyst­kich sys­te­mach Alu­pla­sta zacho­wana została zasada kom­pa­ty­bil­no­ści nowych roz­wią­zań z już ist­nie­ją­cymi. Daje to moż­li­wość łącze­nia poszcze­gól­nych pro­duk­tów ze sobą, z wyko­rzy­sta­niem boga­tej oferty ele­men­tów dodat­ko­wych. Zesta­wia­jąc ze sobą róż­no­rodne wer­sje skrzy­deł i listew przy­szy­bo­wych, mają Pań­stwo moż­li­wość dowol­nej sty­li­za­cji okna do reali­za­cji bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych pro­jek­tów.

 

 

Poznaj wybrane systemy Aluplast:

 

energeto® - system energooszczędny do domów pasywnych

 

Wpro­wa­dzony przez Alu­plast sys­tem pro­fili ener­ge­to® jest nowym roz­wią­za­niem w dzie­dzi­nie ener­go­osz­częd­no­ści, ponie­waż wiąże się z wyeli­mi­no­wa­niem w pro­fi­lach wzmoc­nień sta­lo­wych, które pogar­szały warunki izo­la­cyj­no­ści ter­micz­nej. W sys­te­mie ener­ge­to® wpro­wa­dzono kom­bi­na­cję dwóch inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii alu­plast: „bon­ding inside”, spe­cjal­nego skrzy­dła z zasto­so­wa­niem tech­niki kle­je­nia szyb oraz „power­dur inside”, nowego rodzaju ram opra­co­wa­nego we współ­pracy z firmą BASF, z zasto­so­wa­niem two­rzywa sztucz­nego Ultra­dur® High Speed, zastę­pu­ją­cego wzmoc­nie­nia sta­lowe sto­so­wane w kon­wen­cjo­nal­nych ramach.

zobacz więcej na temat systemu energeto® »

 

 

IDEAL 4000

Ideal 4000 - system 5, 6 komorowy o szerokości zabudowy 70 mm z uszczelnieniem zewnętrznym.

 

Aluplast ideal 4000 niezlicowany   Aluplast ideal 4000 Round line
     
ideal 4000 niezlicowany   ideal 4000 Round line
     

Duża komora wzmoc­nie­nia gwa­ran­tuje odpo­wied­nia sta­tykę. Este­tyczne i nie­wi­doczne uszczelki przy­szy­bowe, 15 stop­niowy skos kra­wę­dzi ramy i skrzy­dła zapew­nia opty­malny spływ wody, 13 mm prze­su­nię­cie osi rowka oku­cio­wego od kra­wę­dzi ramy daje moż­li­wość sto­so­wa­nia szer­szych zacze­pów, a tym samym zwięk­sza jego odpor­ność na wła­ma­nie. Nie­zwy­kle trwałe i nowo­cze­sne uszczelki EPDM zapew­niają, że okna są szczelne i nie­za­wodne. Zwarta budowa, deli­katne zaokrą­gle­nia i skosy nadają pro­fi­lom nowo­cze­sny i ele­gancki wygląd. Gładka powierzch­nia ramy uła­twia mycie i kon­ser­wa­cję.

 

IDEAL 7000

 

Ideal 7000 – sys­tem sze­ścio­ko­mo­rowy o sze­ro­ko­ści zabu­dowy 80 mm z uszczel­nie­niem zewnętrz­nym, nowo­cze­sna sty­li­styka soft-line z deli­kat­nymi sko­sami i zaokrą­gle­niami, nadaje oknom nowo­cze­sny i har­mo­nijny wygląd.

 

Aluplast ideal 7000 niezlicowany   Aluplast ideal 7000 Round line
     
ideal 7000 niezlicowany   ideal 7000 Round line
     

Nowo­cze­sny design, zaokrą­glone linie i deli­katne skosy, nadają oknom nowo­cze­sny i har­mo­nijny wygląd. Moż­li­wość zasto­so­wa­nia pakie­tów szy­bo­wych o wymia­rach do 41 mm. Duże komory wzmoc­nień pozwa­lają na zasto­so­wa­nie wzmoc­nień znacz­nie zwięk­sza­ją­cych sta­bil­ność pro­filu. Moż­li­wość zasto­so­wa­nia listew przyszy­bo­wych o róż­nych kształ­tach, które umoż­li­wiają wie­lo­raką sty­li­za­cję.

   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »