strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Oferta

Oferta

 

zapraszamy do zapoznania
się z naszą ofertą

     
Okna PCV

 

Okna PCV

 

Mamy Pań­stwu do zaofe­ro­wa­nia okna dwóch wio­dą­cych sys­te­mów ALUPLAST i BRUGMANN.

Naszym celem było stwo­rze­nie peł­nej oferty pro­duk­to­wej, mają­cej zabez­pie­czyć wszyst­kie sta­wiane przed nami wyma­ga­nia. Poprzez odpo­wiedni dobór sys­temu i odpo­wiednich kom­po­nen­tów możemy stwo­rzyć dla Pań­stwa okno szyte na miarę.

Ana­li­zu­jąc poszcze­gólne para­me­try okien, takie jak ochrona cieplna, wen­ty­la­cja, ochrona przed hała­sem, ochrona przed czyn­ni­kami atmos­fe­rycz­nymi, bez­pie­czeń­stwo, sta­bil­ność, pro­jek­tu­jemy okno dokład­nie dopa­so­wane do panu­ją­cych w danym miej­scu warun­ków zewnętrz­nych i gwa­ran­tu­ją­cych odpo­wiedni kli­mat wewnątrz budynku.

Możemy kształ­to­wać wygląd naszych okien dopa­so­wu­jąc je do budyn­ków o nowo­cze­snej archi­tek­tu­rze poprzez okna tra­dy­cyjne, a koń­cząc na oknach reno­wa­cyj­nych.

 


W naszej ofercie proponujemy Państwu następujące systemy:
 

 Poznaj system Brügmann   Poznaj system Aluplast  
   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »