strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Okna do domów energooszczędnych i pasywnych

Oferta

 

okna do domów pasywnych
i energooszczędnych

   
bluEvolution - system energooszczędny do domów pasywnych

 

Połą­cze­nie pro­fili blu­Evo­lu­tion i okuć acti­vPi­lot two­rzą nową gene­ra­cję naj­wyż­szej klasy okien.

Opty­malna 6 komo­rowa kon­struk­cja pro­fili oraz 92 mm głę­bo­kość mon­tażu zabu­dowy, dają wysoką izo­la­cję ter­miczną i w efek­cie naj­wyż­szą efek­tyw­ność ener­ge­tyczną.

Blu­Evo­lu­tion to połą­cze­nie inno­wa­cyj­nej tech­niki i kon­wen­cjo­nal­nej tech­no­lo­gii. Niskie pro­file ramy i skrzy­dła, umoż­li­wiają lep­sze doświe­tle­nie pomiesz­czeń. Co warte pod­kre­śle­nia, blu­Evo­lu­tion cha­rak­te­ry­zuje nie­spo­ty­kany na rynku inten­sywny, błysz­czący biały kolor. Okna w tym sys­te­mie dostępne są rów­nież w sze­ro­kiej pale­cie kolo­rów gład­kich oraz drew­no­po­dob­nych (w tym drewna szla­chet­nego), zarówno w okle­inach jed­no­stron­nych, jak i dwu­stron­nych.

Zalety sys­temu blu­Evo­lu­tion – Sala­man­der

  • ele­gan­cja – sub­telne kształty,
  • róż­no­rod­ność – dwa rodzaje skrzy­deł zaokrą­glone – pół­zli­co­wane i kla­syczne – pła­skie,
  • oszczęd­ność – dużo lep­sza izo­la­cja ter­miczna, w związku
  • z zasto­so­wa­niem nowo­cze­snych zesta­wów szyb o gru­bo­ści 60 mm,
  • sta­bil­ność – wyni­ka­jąca z sze­ro­kich komór i dużych wzmoc­nień,
  • szczel­ność – osią­gana dzięki zasto­so­wa­niu potrój­nego
  • sys­temu uszczel­nień – dwie uszczelki opo­rowe i jedna środ­kowa,
  • jakość – pro­file w kla­sie A 

 

 

 

   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »