strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Okna do domów energooszczędnych i pasywnych

Oferta

 

okna do domów pasywnych
i energooszczędnych

   
energeto® - system energooszczędny do domów pasywnych

 

Więk­sza funk­cjo­nal­ność

ener­ge­to® to sze­roka gama roz­wią­zań sys­te­mo­wych, czyli sys­temy z uszczel­nie­niem zewnętrz­nym i środ­ko­wym o głę­bo­ko­ści zabu­dowy 70 mm, jak rów­nież sys­tem z uszczel­nie­niem środ­ko­wym o głę­bo­ko­ści 85 mm. Tym samym, jest to kom­plek­sowa odpo­wiedź na ryn­kowe zapo­trze­bo­wa­nie na okna o bar­dzo dobrej izo­la­cyj­no­ści ter­micz­nej, w seg­men­cie nowego budow­nic­twa i reno­wa­cji.

„bon­ding inside” – sta­bil­ność i bez­pie­czeń­stwo

Rozwią­za­nie w sys­temie ener­ge­to®, umoż­li­wia wkle­ja­nie szyby w skrzy­dła bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia w nich uży­wa­nych dotych­czas wzmoc­nień sta­lo­wych. Tym samym, funk­cję nośną przej­muje pakiet szy­bowy. Dzięki temu roz­wią­za­niu, znaczna część obcią­żeń sta­tycz­nych jest prze­no­szona przez szybę bar­dziej odporną na zgi­na­nie, niż pro­fil skrzy­dła i w ten spo­sób sta­bi­li­zuje okno. Dzięki sta­łemu połą­cze­niu szyby i skrzy­dła zmniej­sza się ryzyko wykrzy­wie­nia, wygię­cia, a także osia­da­nia skrzy­dła. Metoda ta mini­ma­li­zuje ryzyko pęk­nięć szyb w wyniku naprę­żeń punk­to­wych oraz wydłuża czas eks­plo­ata­cji skrzy­deł, bez potrzeby ich regu­la­cji. Skle­je­nie szyby z pro­fi­lem, to rów­nież lep­sze zabez­pie­cze­nie przed wła­ma­niem, ze względu na brak moż­li­wo­ści wypchnię­cia szyby. Dzięki zmia­nie tech­no­lo­gii szkle­nia, moż­liwe jest wyko­rzy­sta­nie peł­nej głę­bo­ko­ści wrębu szy­bo­wego. Głęb­sze osa­dze­nie szyby we wrę­bie, pro­wa­dzi do zmniej­sze­nia war­to­ści współ­czyn­nika prze­ni­ka­nia cie­pła linio­wego mostka ter­micz­nego, wystę­pu­ją­cego na styku szyby z ramą skrzy­dła, co daje lep­sze zabez­pie­cze­nie przed two­rze­niem się rosy na kra­wę­dzi szkła.

„power­dur inside” – eli­mi­nu­jemy słabe ogniwo

Wyeli­mi­no­wa­nie „sła­bego ogniwa”, jakimi są, z punktu widze­nia termoizo­la­cyj­no­ści pro­fili sto­so­wane w nich wzmoc­nie­nia sta­lowe, spo­wo­do­wało w kon­se­kwen­cji cał­ko­wite wyeli­mi­no­wa­nie ich z kształ­tow­ni­ków. Meta­lowe wzmoc­nie­nia w pro­filach ram okien­nych two­rzą wsku­tek wyso­kiej prze­wod­no­ści ciepl­nej mostek ter­miczny. Wzmoc­niony włók­nem szkla­nym ter­mo­plast, zastę­puje stal sto­so­waną w kon­wen­cjo­nal­nych ramach okien­nych z PVC i zapew­nia zde­cy­do­wa­nie lep­sze wła­ści­wo­ści izo­la­cji ciepl­nej, przy tych samych mecha­nicz­nych wła­ści­wo­ściach okna. 

 

 

 

energeto® 4000

ener­ge­to® 4000


Wyeli­mi­no­wa­nie wzmoc­nień sta­lo­wych pozwo­liło na likwi­da­cję most­ków ter­micz­nych i uzy­ska­nie współ­czyn­nika prze­ni­ka­nia cie­pła ram Uf = 1,0 W/m²K. Warto pod­kre­ślić, iż para­me­try te udało się uzy­skać przy stan­dar­do­wej głę­bo­ko­ści zabu­dowy pro­fili wyno­szą­cej 70 mm. Widać więc, że pro­wa­dzone prace badaw­cze pozwo­liły na znaczne ogra­ni­cze­nie współ­czyn­ni­ków izo­la­cyj­no­ści ter­micz­nej, bez zwięk­sza­nia głę­bo­ko­ści kształ­tow­ni­ków. Wąska kon­struk­cja zestawu rama + skrzy­dło, o sze­ro­ko­ści zale­d­wie 107 mm powo­duje, że powierzch­nia szyb jest więk­sza, co jest speł­nie­niem postu­latu efek­tyw­nego wyko­rzy­sta­nia w budyn­kach ener­gii cie­plej pocho­dzą­cej ze Słońca.


ener­ge­to® 4000 wyróż­niony sta­tu­etką TopBu­il­der 2010

 

 
   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »