strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Oferta

Oferta

 

zapraszamy do zapoznania
się z naszą ofertą

     
Okna energooszczędne do domów pasywnych

 

Okna energooszczędne
do domów pasywnych

 

Domy pasywne i ener­go­osz­czędne to już nie wizje przy­szło­ści, to rze­czy­wi­stość. Coraz wię­cej klien­tów bio­rą­cych pod uwagę nie­ko­niecz­nie eko­lo­gię, ale wła­sny port­fel, decy­duje się na budowę domu o naj­wyż­szych para­me­trach ter­mo­izo­la­cyj­nych, w celu ogra­ni­cze­nia do mini­mum strat ciepl­nych. 

Odpo­wied­nio zapro­jek­to­wany dom, wypo­sa­żony w nowo­cze­sne mate­riały budow­lane oraz w okna nowej gene­ra­cji Blu­evo­lu­tion lub Ener­geto, pozwala znacz­nie obni­żyć rachunki za ogrze­wa­nie. Coraz wię­cej świa­do­mych klien­tów wybiera pro­dukty ener­go­osz­czędne, wie­dząc że jest to inwe­sty­cja w przy­szłość i pie­nią­dze zain­we­sto­wane dziś, zwrócą się w przy­szło­ści.
 
 

 

W naszej ofercie proponujemy Państwu następujące systemy:

 

Aluplast energeto®   Brügmann BlueEvolution  
       
System energooszczedny do domów
pasywnych - energeto®

Energeto® to sze­roka gama roz­wią­zań sys­te­mo­wych, czyli sys­temy z uszczel­nie­niem zewnętrz­nym i środ­ko­wym, o głę­bo­ko­ści zabu­dowy 70 mm, jak rów­nież sys­tem z uszczel­nie­niem środ­ko­wym o głę­bo­ko­ści 85 mm.

poznaj system Aluplast energeto® »
  Bluevolution od Brügmann S.A.

Nowa pro­po­zy­cja, to połą­cze­nie nowo­cze­snej tech­no­lo­gii i prag­ma­tycz­nego pro­jek­to­wa­nia, two­rzą­cych nową gene­ra­cję naj­wyż­szej klasy okien. To także opty­malna 6 komo­rowa kon­struk­cja oraz 92 mm głę­bo­kość mon­ta­żowa zabu­dowy, dająca wysoką izo­la­cję ter­miczną i w efek­cie rewe­la­cyjną efek­tyw­ność ener­ge­tyczną.

poznaj system Bluevolution Brugmann »
 
   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »