strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Oferta

Oferta

 

zapraszamy do zapoznania
się z naszą ofertą

     
Oferta dla Developerów

 

Oferta dla Developerów

 

Posia­damy dłu­go­let­nie doświad­cze­nie w branży budow­la­nej, gwa­ran­tu­jemy kom­plek­sową obsługę i wysoką jakość usług.

Nasza oferta nie ogra­ni­cza się tylko do pro­duk­cji i dostar­cze­nia okien, ofe­ru­jemy Pań­stwu doradz­two tech­niczne już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia budynku, dobie­ramy odpo­wied­nie para­me­try okien i drzwi tak, żeby oprócz strony wizu­al­nej zapew­niały nam opty­malną funk­cjo­nal­ność, izo­la­cyj­ność, sztyw­ność i inne bar­dziej indy­wi­du­alne wyma­ga­nia.

Pod­czas reali­za­cji zle­ceń ści­śle współ­pra­cu­jemy z kie­row­nic­twem budowy, dostar­cza­jąc i mon­tu­jąc okna i drzwi w odpo­wied­nim momen­cie inwe­sty­cji, dopa­so­wu­jąc się do har­mo­no­gramu prac, lub eta­pu­jąc zamó­wie­nie. Jeste­śmy w sta­łym kon­tak­cie z budową, od momentu pod­pi­sa­nia umowy, do momentu odbioru koń­co­wego. Zapew­niamy ser­wis gwa­ran­cyjny.

Nasza oferta jest kom­plek­sowa, oprócz okien i drzwi z PCV i Alu­mi­nium dostar­czymy i zamon­tu­jemy na Pań­stwa obiek­cie fasady i świe­tliki alu­mi­niowe, ślu­sarkę prze­ciw­po­ża­rową, obróbki bla­char­skie, para­pety wewnętrzne, ściany osło­nowe.

Nasze ekipy mon­ta­żowe skła­dają się z wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, w pełni świa­do­mych, jakie wyma­ga­nia sta­wia przed nimi plac budowy – posia­dają odpo­wied­nie narzę­dzia, zabez­pie­cze­nia i przede wszyst­kim wie­dzę tech­niczną.

Sprawna logi­styka i indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dej inwe­sty­cji, przy­czy­nia się do naszego wspól­nego suk­cesu.

Mamy bogate doświad­cze­nie w obsłu­dze reali­za­cji nowych budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych, budyn­ków usłu­go­wych oraz obiek­tów prze­my­sło­wych. Zobacz nasze reali­za­cje i refe­ren­cje.

 
 
   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »