strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Konstrukcje aluminiowe

Oferta

 

konstrukcje aluminiowe

     
Wykończenie powierzchni

 

Wykończenia powierzchni

 

Pro­po­nu­jemy pro­file lakie­ro­wane prosz­kowo i ano­do­wane. Paleta barw obej­muje ponad 180 kolo­rów lakie­ro­wa­nia wg tabeli RAL i 6 barw ano­do­wa­nia.

Pro­file izo­lo­wane ter­micz­nie mogą być lakie­ro­wane w odmien­nych kolo­rach dla strony wewnętrz­nej i zewnętrz­nej. Do pro­duk­cji drzwi z pro­fili izo­lo­wa­nych ter­micz­nie, można zasto­so­wać także pro­file okle­ino­wane foliami w kolo­rze: złoty dąb, mahoń, dąb bagien­nyi orzech wło­ski. Wyko­nu­jemy drzwi z pro­fili zarów­noz okle­iną obu­stronną jak i jed­no­stronną od zewnątrz.

Obu­stronne okle­ino­wa­nie wyko­ny­wane jest na pro­fi­lach lakie­ro­wa­nych, na kolor brą­zowy RAL 8019, nato­miast okle­ino­wa­nie jed­no­stronne, na pro­fi­lach lakie­ro­wa­nych, na kolor biały RAL 9016 lub według życze­nia klienta.

 
   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »