strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Konstrukcje aluminiowe

Oferta

 

konstrukcje aluminiowe

     
Aluminiowe okna i drzwi balkonowe

 

Aluminiowe okna i drzwi balkonowe

 

Ofe­ru­jemy okna alu­mi­niowe w sys­te­mach ALIPLAST, ALUPROF lub innych wg wska­zań pro­jek­tanta.

Pro­du­ku­jemy nastę­pu­jące typy okien alu­mi­nio­wych:

  • otwie­rane do wewnątrz: roz­wie­ralne, uchylne, uchylno-roz­wie­ralne, uchylno-prze­suwne,
  • otwie­rane na zewnątrz: odchylne,
  • wewnętrzne, prze­su­wane poziomo lub pio­nowo (podno­szone).

 

Do wszyst­kich okien sto­su­jemy spraw­dzone oku­cia sys­te­mowe. Dla okien uchyl­nych, poło­żo­nych wysoko, pro­po­nu­jemy otwie­ra­cze naświe­tli lub siłow­niki, umoż­li­wia­jące ich wygodne otwie­ra­nie z poziomu podłogi. Aby zapew­nić dopływ powie­trza zewnętrz­nego, nie­zbęd­nego do wen­ty­la­cji pomiesz­czeń, sto­su­jemy oku­cia roz­sz­czel­nia­jące lub nawiew­niki. 
 
   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »