strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Konstrukcje aluminiowe

Oferta

 

konstrukcje aluminiowe

     
Drzwi aluminiowe

 

Drzwi aluminiowe

 

Ofe­ru­jemy drzwi alu­mi­niowe w sys­te­mach ALIPLAST, ALUPROF, lub innych wg wska­zań pro­jek­tanta.

Są to nowo­cze­sne sys­temy drzwiowe o dosko­na­łych para­me­trach wytrzy­ma­ło­ścio­wych oraz ter­micz­nych, kon­stru­owane zgod­nie z naj­now­szymi tren­dami w archi­tek­tu­rze i budow­nic­twie.

 

Typy drzwi:

 • zewnętrzne i wewnętrzne,
 • z pro­fili izo­lo­wa­nych i nie izo­lo­wa­nych ter­micz­nie,
 • otwie­rane na zewnątrz i do wewnątrz,
 • roz­wierne, prze­suwne i waha­dłowe,
 • otwie­rane ręcz­nie lub przy pomocy napę­dów auto­ma­tycz­nych.

Drzwi alu­mi­niowe wypo­sa­żamy
w nastę­pu­jące typy okuć:

 • zawiasy ano­do­wane lub lakie­ro­wane prosz­kowo,
 • klamki, gałki lub uchwyty: ano­do­wane, lakie­ro­wane prosz­kowo lub ze stali nie­rdzew­nej,
 • zamki wpusz­czane z wkład­kami bęben­ko­wymi,
 • zasuw­nice wie­lo­punk­towe z wkład­kami bęben­ko­wymi,
 • zamki, zasuw­nice i wkładki o zwięk­szo­nej odpor­no­ści na wła­ma­nie klasy „C” z odpo­wied­nimi cer­ty­fi­ka­tami Insty­tutu Mecha­niki Pre­cy­zyj­nej,
 • zaczepy elek­tro­ma­gne­tyczne do drzwi z kon­trolą dostępu,
 • samo­za­my­ka­cze górne i podło­gowe napędy auto­ma­tyczne do drzwi roz­wie­ra­nych i prze­suw­nych,
 • oku­cia prze­ciw­pa­niczne.  
 
   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »