strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Konstrukcje aluminiowe

Oferta

 

konstrukcje aluminiowe

     
Aluminiowe ścianki osłonowe i działowe

 

Aluminiowe ścianki osłonowe i działowe

 

Ofe­ru­jemy ściany osło­nowe i dachy w sys­te­mach słu­powo – ryglo­wych, na bazie pro­fili ALIPLAST, ALUPROF.

Pozwa­lają one na wyko­ny­wa­nie zarówno kon­struk­cji pła­skich, jak i prze­strzen­nych. Kon­struk­cje te łączą nowo­cze­sną tech­no­lo­gię oraz kształt, ide­al­nie pasu­jąc do współ­cze­snych tren­dów w archi­tek­tu­rze. Pla­styczne moż­li­wo­ści alu­mi­nium idą w parze z wytrzy­ma­ło­ścią, to czyn­niki gwa­ran­tu­jące zna­ko­mitą trwa­łość, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu nie­po­wta­rzal­nego cha­rak­teru kon­struk­cji.

Ścianki dzia­łowe budo­wane są na bazie sys­te­mów pro­fili ALIPLAST, ALUPROF. Wysoka jakość wyko­na­nia oraz este­tyka, w połą­cze­niu z dobrymi para­me­trami doty­czą­cymi izo­la­cyj­no­ści aku­stycz­nej, spra­wiają, że kon­struk­cje tego typu ide­al­nie nadają się jako wszel­kiego rodzaju prze­grody, boksy oraz nowo­cze­sne sys­temy aran­ża­cji wnętrz.

 
   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »