strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Oferta

Oferta

 

zapraszamy do zapoznania
się z naszą ofertą

     
Konstrukcje aluminiowe

 

Konstrukcje aluminiowe
- nowoczesność i styl

 

Kon­struk­cje alu­mi­niowe – fasady, drzwi, okna, witryny, są dzi­siaj nie­od­łącz­nym ele­men­tem każ­dego nowo­cze­snego budynku. Pań­stwa wizje reali­zu­jemy w dwóch reno­mo­wa­nych sys­te­mach alu­mi­nio­wych ALUPROF i ALIPLAST.

Korzy­sta­nie z tych sys­te­mów pozwala nam two­rzyć skom­pli­ko­wane tech­nicz­nie kon­struk­cje, jakie możemy zna­leźć na budyn­kach biu­ro­wych, gale­riach han­dlo­wych, budyn­kach prze­my­sło­wych, jak i prost­sze, stan­dar­dowe jakie swoje zasto­so­wa­nie znaj­dują w budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych, dom­kach jed­no­ro­dzin­nych, czy mniej­szych obiek­tach han­dlo­wych i usłu­go­wych. Moż­li­wość budo­wa­nia kon­struk­cji o dużych gaba­ry­tach, dowolne kształ­to­wa­nie powierzchni pro­fili, róż­no­rod­ność funk­cji, dają pro­jek­tan­tom, jak i Pań­stwu, moż­li­wość dowol­nego kształ­to­wa­nia nowych budyn­ków, a rów­nież reno­wa­cję sta­rych budyn­ków, nada­jąc im nowy nowo­cze­sny i funk­cjo­nalny styl.

Ogra­ni­czyć może nas tylko wyobraź­nia.

Zobacz co możemy dla Cie­bie zro­bić:

 


 

 Poznaj system Aluprof   Poznaj system Aliplast  
   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »