strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Oferta

Oferta

 

zapraszamy do zapoznania
się z naszą ofertą

     
Drzwi PCV

 

Drzwi PCV

 

Pro­du­ku­jemy drzwi w nie­miec­kim sys­te­mie Brüg­mann i Alu­plast. Drzwi wej­ściowe sta­no­wią wizy­tówkę Pań­stwa domu i zawsze mają indy­wi­du­alny cha­rak­ter.

Otwie­rają one inwe­sto­rom i archi­tek­tom nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści kształ­to­wa­nia i wpły­wa­nia na wygląd ele­wa­cji.

Drzwi wej­ściowe muszą dzia­łać nie­za­wod­nie, chro­nić przed wpły­wem czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych oraz ofe­ro­wać naj­wyż­szy sto­pień bez­pie­czeń­stwa.

Systemy drzwi wej­ścio­wych Brüg­mann speł­niają wszyst­kie te wyma­ga­nia, a zawdzię­czają to nie tylko zna­ko­mi­tej jako­ści pro­fili. Należy pamię­tać, że drzwi są nara­żone na cią­głe obcią­że­nia zwią­zane z czę­stym użyt­ko­wa­niem. System ten wyróż­nia spo­śród kon­ku­ren­cji sze­ro­kość pro­filu aż 73 mm w sys­te­mie pię­cio­ko­mo­ro­wym Brüg­mann AD.

System Alu­plast – IDEAL to nowa gene­ra­cja pro­fili, które łączą w sobie nowo­cze­sność i wysoką jakość wyko­na­nia w połą­cze­niu z kom­for­tem miesz­ka­nia. Alu­plast cechuje duże bogac­two roz­wią­zań sys­te­mo­wych, które daje nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści kre­owa­nia okien zarówno do wnętrz nowo­cze­snych jak i tra­dy­cyj­nych.

W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo zarówno drzwi zewnętrzne PCV, jak rów­nież drzwi prze­suwne HST. 

 

 

Drzwi zewnętrzne

Otwie­rane na zewnątrz lub do wewnątrz wypo­sa­żone w zamki listwowe. Mogą być wypo­sa­żone w klamkę obu­stronną lub pochwyt i samo­za­my­kacz. Drzwi zewnętrzne możemy wypeł­nić zesta­wem szy­bo­wym dowol­nej kon­fi­gu­ra­cji (biu­rowce, sklepy, klatki scho­dowe) lub pane­lem ozdob­nym (domki jed­no­ro­dzinne – dla pod­kre­śle­nia indy­wi­du­al­nego cha­rak­teru obiektu).

Drzwi wewnętrzne

Otwie­rane na zewnątrz lub do wewnątrz wypo­sa­żone w zamek pro­sty. Mogą być wypo­sa­żone w klamkę obu­stronną lub pochwyt i samo­za­my­kacz. Drzwi wewnętrzne możemy wypeł­nić zesta­wem szy­bo­wym dowol­nej kon­fi­gu­ra­cji, pane­lem gład­kim lub pane­lem ozdob­nym. Drzwi wewnętrzne prze­zna­czone głów­nie do biur, hoteli, szpi­tali, gdzie ważne jest łatwe utrzy­ma­nie czy­sto­ści, duża nie­za­wod­ność i nie­po­wta­rzalna este­tyka.

Drzwi bal­ko­nowe uchylno-prze­suwne

Nie­pow­ta­rzalna kon­struk­cja zapew­nia­jąca duży kom­fort użyt­ko­wa­nia, nie­za­wod­ność przy prze­szkle­niach wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych, przy zasto­so­wa­niu naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­niki okien­nej.

Drzwi bal­ko­nowe uchylno-prze­suwne prze­zna­czone głów­nie do prze­szkleń tara­so­wych, do ogro­dów zimo­wych, dające zado­wo­le­nie naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym.

Drzwi tara­sowe podno­szono prze­suwne HST – pre­stiż, ele­gan­cja, funk­cjo­nal­ność.

Uno­szono-prze­suwne drzwi bal­ko­nowe z PVC, nazy­wane potocz­nie drzwiami HST. Drzwi HST są od lat sto­so­wane w innych kra­jach, w Pol­sce na­dal są czymś nowym.

Jest to pro­dukt prze­zna­czony przede wszyst­kim dla inwe­sto­rów wyma­ga­ją­cych, poszu­ku­ją­cych wyso­kiej jako­ści wyro­bów speł­nia­ją­cych ich ocze­ki­wa­nia użyt­kowe i funk­cjo­nalne w zakre­sie opty­mal­nego wyko­rzy­sta­nia powierzchni miesz­kal­nej i moż­li­wo­ści jej samo­dziel­nego kształ­to­wa­nia. Drzwi bal­ko­nowe typu HST mogą wystę­po­wać w co naj­mniej kilku róż­nych wer­sjach i ukła­dach skrzy­deł oraz czę­ści nie­otwie­ra­nych. Róż­no­rod­ność kon­struk­cji jest jedną z nie­za­prze­czal­nych zalet tego roz­wią­za­nia. Tylko potrzeby funk­cjo­nalne i Pań­stwa wyobraź­nia będą decy­do­wały, czy w naszych drzwiach bal­ko­no­wych otwie­rać będziemy nie­za­leż­nie od sie­bie jedno, dwa, czy aż cztery skrzy­dła. Mak­sy­malne wymiary kon­struk­cji okien­nej to cał­ko­wita roz­pię­tość 6 metrów i skrzy­dło drzwi bal­ko­no­wych o sze­ro­ko­ści 3 metrów. 

   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »