strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   
Oferta

Oferta

 

zapraszamy do zapoznania
się z naszą ofertą

     
Akcesoria do okien i drzwi

 

Akcesoria do okien i drzwi

 

Pra­gniemy zapew­nić Pań­stwu kom­plek­sową usługę, dla­tego przy­go­to­wa­li­śmy sze­roki zakres akce­so­riów do okien i drzwi:

  • para­pety zewnętrzne z bla­chy ocyn­ko­wa­nej powle­ka­nej na biało lub brą­zowo w stan­dar­dzie, lub na dowolny kolor z palety RAL na życze­nie klienta,
  • para­pety wewnętrzne aglo­mar­mu­rowe i mar­mu­rowe, w bar­dzo sze­ro­kiej gamie kolo­ry­stycz­nej, w dowol­nym wymia­rze i gru­bo­ściach od 2 do 3 cm,
  • para­pety wewnętrzne PCV,
  • moski­tiery okienne,
  • rolety okienne zewnętrzne,
  • nawiew­niki gra­wi­ta­cyjne i higro­ste­ro­wane firmy AERECO.
 
 
   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »