strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi
   

O firmie

 

Zakład Produkcji
Okien Aluminiowych i PCV

 

Szanowni Państwo

 

WINECO Sp. z o. o. jest pro­du­cen­tem sto­larki okien­nej i drzwio­wej z PCV oraz Alu­mi­nium od wielu lat obec­nym na rynku. Posia­damy sze­roką ofertę pro­fili okien­nych i drzwio­wych PCV w nie­miec­kim sys­te­mie ALUPLAST i BRUGMANN. Nasza sto­larka posiada współ­czyn­nik izo­la­cyj­no­ści w stan­dar­dzie K=1,1W/m2K oraz K=1,0 W/m2K, a przy zasto­so­wa­niu pakietu trzy­szy­bo­wego nawet K=0,7W/m2K, wypo­sa­żona jest każ­do­ra­zowo we wzmoc­nie­nie z bla­chy ocyn­ko­wa­nej. Wyróż­nia się ele­gancką optyką i wysoką funk­cjo­nal­no­ścią.

Okna wypo­sa­żamy w oku­cia nie­miec­kiej firmy WINHAUS z funk­cją mikro­wen­ty­la­cji i błęd­nego poło­że­nia klamki w stan­dar­dzie; zapew­nia­jące sku­teczną ochronę przed wła­ma­niem, odpo­wied­nią infil­tra­cję powie­trza i dużą funk­cjo­nal­ność. Okna wypeł­niamy zesta­wami szy­bo­wymi ter­mo­izo­la­cyj­nymi, antyw­ła­ma­nio­wymi wszyst­kich klas odpor­no­ści na wła­ma­nie, dźwię­ko­ch­łon­nymi o róż­nych współ­czyn­nikach tłu­mie­nia hałasu oraz szkłem kolo­ro­wym typu reflex lub anti­sol. Sto­larka okienna może być na życze­nie Pań­stwa w kolo­rze bia­łym, jak rów­nież bar­wiona jed­no­stron­nie lub dwu­stron­nie oraz w okle­inie drew­no­po­dob­nej w sze­ro­kim zesta­wie barw i kolo­rów.

Wyko­nu­jemy rów­nież drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, prze­suwne, antyw­ła­ma­niowe, dźwię­ko­ch­łonne, fasady, ścianki dzia­łowe, ogrody zimowe, zada­sze­nia w sys­te­mach alu­mi­nio­wych ALIPLAST I ALUPROF.

Są to nowo­cze­sne sys­temy o dosko­na­łych para­me­trach wytrzy­ma­ło­ścio­wych oraz ter­micz­nych, kon­stru­owane zgod­nie z naj­now­szymi tren­dami w archi­tek­tu­rze i budow­nic­twie.

Sto­larka i ślu­sarka pro­du­ko­wana w naszym zakła­dzie speł­nia wszel­kie wyma­ga­nia norm ciepl­nych, infil­tra­cji powie­trza, eko­lo­gicz­nych oraz este­tycz­nych. Na wszyst­kie mate­riały, z któ­rych wyko­ny­wane są okna, jak i wyroby gotowe, posia­damy wszyst­kie wyma­gane ate­sty, cer­ty­fi­katy, apro­baty tech­niczne, zaświad­cze­nia i dopusz­cze­nia, potrzebne do sto­so­wa­nia wyro­bów w budow­nic­twie.

Posia­damy wła­sne, doświad­czone grupy mon­ta­żowe dla­tego też, prace wyko­nu­jemy kom­plek­sowo od pomiaru po mon­taż kom­pletny.

Na pro­du­ko­wane przez nas wyroby i mon­taż udzie­lamy 5 lat gwa­ran­cji.

Od lat współ­pra­cu­jemy z fir­mami budow­la­nymi – gene­ral­nymi wyko­naw­cami w Pol­sce i za gra­nicą.

Dla sta­łych klien­tów oraz przy więk­szych zamó­wie­niach udzie­lamy wyso­kich raba­tów.

Zapra­szamy do odwie­dze­nia naszego zakładu przy ul. Zem­bo­rzyc­kiej 57f w Lubli­nie.