strona główna   |   mapa serwisu
WINECO producent okien i drzwi

Okna PCV

Okna do domów energooszczędnych i pasywnych

Stolarka Przeciwpożarowa

Oferta dla Developerów

     

Witamy serdecznie na stronie producenta okien i drzwi.

Je­ste­śmy pro­du­cen­tem sto­lar­ki okien­nej i drzwio­wej z PCV oraz Alu­mi­nium od wie­lu lat obec­nym na ryn­ku. Po­sia­da­my sze­ro­ką ofer­tę pro­fi­li okien­nych i drzwio­wych PCV w nie­miec­kim sys­te­mie ALUPLAST i BRUGMANN. Za­pra­sza­my Pań­stwa do za­po­zna­nia się z na­szą bo­ga­tą ofer­tą.

 

Zobacz więcej na temat naszej firmy »

 

Drzwi PCV

Drzwi PCV

Pro­­du­­ku­­je­­my drzwi w nie­­mie­c­kim sy­s­te­­mie Brüg­mann i Alu­­plast. Drz­wi we­j­­ścio­­we sta­­no­­wią wi­­zy­­tó­w­kę Pa­ń­stwa do­­mu i za­­w­sze ma­­ją in­­dy­­wi­­du­­a­l­ny cha­­ra­k­ter. Drz­wi we­j­­ścio­­we mu­­szą dzia­­łać nie­­za­­wo­d­nie, chro­­nić przed wpły­­wem czy­n­ni­­ków at­mo­s­fe­­ry­cz­nych oraz ofe­­ro­­wać naj­wy­ż­szy sto­­pień bez­­pie­­cze­ń­stwa.


Zobacz ofertę drzwi PCV »

 

Ogrody zimowe

Ogrody zimowe

Za­pro­jek­tu­je­my dla Pań­stwa, wy­ko­na­my i za­mon­tu­je­my ogród zi­mo­wy do­pa­so­wa­ny ar­chi­tek­to­nicz­nie do Pań­stwa do­mu i po­trzeb, po­zwa­la­ją­cy cie­szyć się prze­strze­nią, prze­by­wa­niem wśród zie­le­ni, du­żą ilo­ścią świa­tła, a w zi­mie za­pew­ni Pań­stwu bu­for ciepl­ny, któ­ry w cie­płe dni za­pew­ni do­dat­ko­we ogrze­wa­nie.

 

Zobacz ofertę ogrodów zimowych »

 

Oferta dla Developerów

Oferta dla Developerów

Po­sia­da­jąc dłu­go­let­nie do­świad­cze­nie w bran­ży bu­dow­la­nej, gwa­ran­tu­je­my kom­plek­so­wą ob­słu­gę i wy­so­ką ja­kość. Za­pra­sza­my do współ­pra­cy.

 

Zobacz ofertę dla Developerów »

 

Okna do domów pasywnych i energooszczędnych.

Okna do domów pasywnych
i energooszczędnych.

Ok­na do do­mów ener­go­osz­częd­nych i pa­syw­nych. No­we tech­no­lo­gie po­zwa­la­ją zre­du­ko­wać do mi­ni­mum utra­ty cie­pła, a tym sa­mym ob­ni­ża­ją kosz­ty utrzy­ma­nia.

 

Zobacz ofertę okien domów
energooszczędnych i pasywnych »

 

Okna PCV

Okna PCV

Ana­li­zu­jąc po­szcze­gól­ne pa­ra­me­try okien, ta­kie jak ochro­na ciepl­na, wen­ty­la­cja, ochro­na przed ha­ła­sem, ochro­na przed czyn­ni­ka­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi, bez­pie­czeń­stwo, sta­bil­ność, pro­jek­tu­je­my okna do­kład­nie do­pa­so­wa­ne do pa­nu­ją­cych w da­nym miej­scu wa­run­ków ze­wnętrz­nych i gwa­ran­tu­ją­cych od­po­wied­ni kli­mat we­wnątrz bu­dyn­ku. Po­przez od­po­wied­ni do­bór sys­te­mu i od­po­wied­nich kom­po­nen­tów mo­że­my stwo­rzyć dla Pań­stwa okno szy­te na mia­rę.

 

Zobacz ofertę okien PCV »

 

Stolarka Przeciwpożarowa

Stolarka przeciwpożarowa

Sto­lar­ka prze­ciw­po­ża­ro­wa to bar­dzo waż­ny ele­ment każ­de­go bu­dyn­ku, ogra­ni­cza­ją­cy roz­prze­strze­nia­nie się ognia, uła­twia­ją­cy ewa­ku­ację oraz wspo­ma­ga­ją­cy spraw­ną ak­cję ra­tun­ko­wą. W na­szej ofer­cie po­sia­da­my drzwi jed­no i dwu­skrzy­dło­we, ścian­ki sta­łe, okna roz­wier­no-uchyl­ne oraz po­łą­cze­nie ele­men­tów otwie­ra­nych ze ścian­ka­mi sta­ły­mi w róż­nej kon­fi­gu­ra­cji i w róż­nych kla­sach od­por­no­ści ognio­wej EI15, EI30, EI45, EI60, EI120 oraz w kla­sie ognio­wej z funk­cją dy­mosz­czel­ną.Zobacz ofertę stolarki przeciwpożarowej » 

 

 

 

   
  Ciepły montaż
 

Ciepły montaż
Posia­damy wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków, mają­cych duże doświad­cze­nie i wie­dzę w mon­tażu kon­struk­cji alu­mi­nio­wych i okien PCV. Gwa­ran­tu­jemy dokładny pomiar, doradz­two tech­niczne, wyj­ście naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta, pro­fe­sjo­nalny mon­taż z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych nowi­nek tech­nicz­nych.

 

Zobacz ofertę ciepłego montażu »